Vil forebygge sosial dumping

To arbeidere i gult verneutstyr jobber på en byggeplass

På stortingshøring om statsbudsjettet ba vi Arbeids- og sosialkomiteen sørge for flere forebyggende tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, blant annet en nasjonal telefontjeneste om norsk arbeidsliv på flere språk.

Nylig lanserte regjeringen en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Den inneholder gode tiltak, men vi savner noen som spesifikt handler om forebygging. Vi mener også at sivilsamfunnet bør få en sterkere rolle i arbeidet med å bekjempe utnyttelse i arbeidslivet.

Martha Skretteberg, generalsekretær i caritas norge

Norskkunnskaper

Caritas jobber landsdekkende og målrettet for å avdekke og kartlegge tilfeller av utnyttelse i arbeidslivet. Av de som besøker vårt Ressurssenter er 75% arbeidsinnvandrere fra EØS-land. I fjor avdekket vi over 200 utnyttelsesforhold, hvorav fire var mulig tilfeller av menneskehandel. De vi hjelper har ofte en ting til felles – manglende norskkunnskaper.

– For å redusere risikoen for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, er forebyggende informasjonsarbeid på ulike språk svært viktig.

martha skretteberg, generalsekretær i caritas norge

Bygge tillit

I dette arbeidet er det helt sentralt å styrke tilliten mellom sårbare arbeidstakere og norske myndigheter.

– Ved å øke tilliten til, og forståelsen for, det norske arbeidslivet kan vi bidra til økt fagorganisering. Og at flere samarbeider med offentlige myndigheter og kontrolletater, dersom de opplever utnyttelse på arbeidsplassen.

martha skretteberg, generalsekretær i caritas norge

I den forbindelse ber vi Stortinget støtte opp om å etablere en nasjonal telefontjeneste om norsk arbeidsliv på ulike språk. Arbeidstilsynet driver allerede en telefontjeneste som vil kunne utvides til informasjon og veiledning på flere språk.

Et annet tiltak vi støtter er hentet fra Hurdalsplattformen, og handler om opprettelse av regionale sentre for arbeidsinnvandrere i samarbeid med partene i arbeidslivet og sivilsamfunn.

– Et slikt tilbud vil styrke arbeidsinnvandrernes norskkunnskaper, øke forståelsen om norsk arbeidsliv og styrke oppslutningen om et organisert arbeidsliv.

Martha Skretteberg, generalsekretær i caritas norge

Videre oppfordret hun komiteen om å allokere øremerkede ressurser til sivilsamfunnet knyttet til handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Ideell sektor vil og kan spille en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, med å spre informasjon og å følge opp særlig utsatte grupper.

martha skretteberg, generalsekretær caritas norge