Norskopplæring må lovfestes

Språk er nøkkelen til integrering. Derfor håper vi politikerne lytter til utvalget som i NOU 2022:18 foreslår lovfestet rett til norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Her er seks gode grunner til det.

  1. For det første er arbeidsinnvandrere en svært viktig gruppe for å imøtekomme sysselsettingsbehovet her i landet. Men de har ikke rett på gratis norskopplæring på linje med andre innvandrergrupper. Manglende norskkunnskaper kan forklare hvorfor mange føler liten tilhørighet i samfunnet, ikke deltar i frivilligheten eller engasjerer seg politisk. Tilliten til myndigheter er også ofte lav. Ved å lære seg språket vil interessen for å fagorganisere seg, registrere seg i Folkeregisteret og å bli værende i lang tid fremover øke.
  2. For det andre er arbeidsinnvandrere en ressurs og det må tilrettelegges for en bedre og raskere integrering. En lovfestet rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil være et viktig tiltak for en mer helhetlig integreringspolitikk. Det vil også være i tråd med norske verdier, som likebehandling, likestilling og inkludering.
  3. For det tredje har arbeidsinnvandrere generelt dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med resten av befolkningen. Det gjør denne gruppa ekstra utsatt for utnyttelse, lønnstyveri og diskriminering. I 2022 har våre jurister bl.a. avdekket over 200 utnyttelsessaker. Til felles har de vi hjelper manglende norskkunnskaper og lite innsikt i sine rettigheter, og fordelen med å være fagorganisert.
  4. For det fjerde vil en lovfesting av opplæring også komme arbeidsinnvandrernes barn til gode. De vil bli raskere integrert og klare seg bedre på skolen. Dessuten viser forskning at språkkunnskaper er viktig for å forebygge fattigdom. Blant barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge har 6 av 10 innvandrerbakgrunn.
  5. For det femte viser forskning at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har en tendens til å ende opp i egne segregerte arbeidsmiljøer – sammen med andre landsmenn – og forbli i midlertidige stillinger. Det snakkes lite norsk i slike miljøer og muligheten for å bli integrert avtar med tiden. Ved å lovfeste retten til norskopplæring, og legge opp til at arbeidsgivere kan gjennomføre kurs for sine ansatte, vil dette komme den enkelte og samfunnet til gode.
  6. For det sjette vil det å lære seg norsk være positivt for den enkeltes helse og livskvalitet. Det motsatte skjer i en situasjon preget av midlertidighet, kortsiktighet, dårlige arbeidsvilkår og boforhold, utenforskap og manglende tilgang til velferdstjenester. Språk er nøkkelen til integrering og god helse. Vi har etterlyst et løft for arbeidsinnvandrere i årevis. Nå ber vi politikerne lytte til arbeidsinnvandrerutvalgets forslag i NOU 2022:18 om å lovfeste retten til norskopplæring for denne gruppe. Det vil lønne seg både på kort og lang sikt.