Løsning for tap og skade må på plass

Caritas deltar på klimatoppmøtet COP27 i Egypt. Sammen med andre trosbaserte organisasjoner er vi vertskap for et sidearrangement om klimarettferdighet – tap og skade – den 9. november.

– Toppmøtet gir oss mulighet til å ta til orde for klimarettferdighet. Og å sette søkelys på fattige land og deres lidelser som følge av klimaendringene, som de ikke har forårsaket selv.

Aloysius John, generalsekretær i Caritas Internationalis

Klimaendringer har hatt stor negativ innvirkning på den nåværende mat- og migrasjonskrisen. Det internasjonale samfunnet, og spesielt landene som er ansvarlige for de største forringelsene, må handle umiddelbart.

Klimarettferdighet

Derfor vil Caritas oppfordre statene til å trappe opp innsatsen for «tap og skade». Dette ved å betale for de irreversible negative konsekvensene som klimaendringene allerede har påført landene i form av ekstremvær og katastrofer.

«Tap og skade – for å oppnå klimarettferdighet» er også tema på et eget sidearrangement som Caritas Internationalis er vertskap for den 9. november, sammen med andre trosbaserte organisasjoner.

– Uten en pålitelig og omfattende finansieringsløsning for å sikre økonomisk hjelp, vil utviklingsland synke dypere ned i gjeld og fattigdom hver gang de blir rammet av klimakatastrofer.

Aloysius John, generalsekretær i Caritas Internationalis
Afghansk mann trekker et dødt tre etter seg
Jafar Sharifi (35) sleper på et dødt tre- Treet er dødt på grunn av vannmangel. Klimaendringer og tørke har ødelagt avlingene til afghanske bønder og familiene går en tøff vinter i møte. (Foto: Stefanie Glinski/CRS)

Enorme konsekvenser

På Fiji påvirket den tropiske syklonen Winston 57 prosent av levebrødet relatert til jordbruk og forårsaket anslagsvis 1,42 milliarder dollar i skade (rundt 30 prosent av BNP). Til sammen er 540 000 mennesker berørt. På Filippinene har tyfonen Rai forårsaket skade på landbrukssektoren for 210 millioner euro, og 55 millioner euro på fiskerisektoren.

– Disse eksemplene viser at det haster med å investere i taps- og skadetiltak, og klimatilpasningstiltak – det vil si tiltak som har som mål å forebygge eller minimere skader forårsaket av klimaendringer.

Aloysius John, generalsekretær i Caritas Internationalis

Landbruket

For å møte behovene til fattige og sårbare lokalsamfunn, må klimafinansieringen investeres på lokalt nivå. Og være strukturert slik at det reduserer økonomiske risikoer og gjeldsproblemer skapt av klimaendringer. Finansieringen må gis som tilskudd og ikke som lån.

Ett annet viktig tema under toppmøtet er landbruket, som spiller en avgjørende rolle i lokalsamfunns motstandskraft mot klimaendringene. Foreløpig går bare 1,7 prosent av klimafinansiringen til denne sektoren, med en ørliten andel til småskalabønder.

– For å løse de globale matkrisene må landbruket få en sentral rolle i klimaendringspolitikken. Fokuset må være på klimarobust landbruk, innovative løsninger og bærekraftige matssytemer. For å lykkes er det avgjørende at lokal kunnskap og erfaringer inkluderes i arbeidet.

Aloysius John, generalsekretær i Caritas Internationalis